Hem

Den 1 januari 2022 började den nya förordningen (EU) 2018/848 att tillämpas, vilken ersatt (EG) nr 834/2007. Förändringarna i den nya förordningen kommer att ingå i nästa version av nationella riktlinjer, dvs. version 7 och arbetet med denna version pågår för fullt. Tyvärr så har en del förseningar från EU-kommissionen påverkat arbetet då en del delegerade och genomförandeakter publicerades först sent i slutet av förra året. De första delarna av version 7 av Nationella Riktlinjerna har nu granskats av myndigheterna och kommer laddas upp på hemsidan under augusti/september. Hela versionen beräknas vara klar under hösten. Projektet kommer att pågå fram till 31 december 2022.

Läs tidigare utgåva (Ej gällande)

Introduktion

De Nationella riktlinjerna är branschens tolkning av hur EU:s lagstiftning för ekologisk produktion ska tillämpas i svenska förhållanden. Riktlinjerna sammanför de mest aktuella reglerna från olika delar av förordningarna till en samlad och översiktlig beskrivning. De är skrivna som ett stöd främst för den som producerar, hanterar, förädlar eller handlar med ekologiska livsmedel men kan givetvis också användas av rådgivande organisationer, intresseorganisationer och kontrollorgan med flera.

Syftet med dokumentet är att i ett lättillgängligt format återge lagstiftningen för ekologisk produktion och hur den ska tillämpas i Sverige.

De Nationella riktlinjerna utgår från följande tre förordningar för ekologisk produktion:

 • Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91
 • Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll
 • Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 av den 8 december 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer

I vissa fall är skrivningen i de Nationella riktlinjerna striktare än i förordningarna för ekologisk produktion eftersom det finns svensk nationell lagstiftning som exempelvis djurskydds- och/eller miljölagstiftning som kan ställa högre krav. I de delar där det finns striktare krav i andra regelverk, till exempel rörande gödselhantering eller djurskydd, så anges även de reglerna i riktlinjerna.

Det är alltid den ekologiska aktörens ansvar att hålla sig underrättad om de regler som gäller för verksamheten.

Utöver de tre ovanstående förordningarna för ekologisk produktion, finns andra lagar och föreskrifter som hanterar ändringar och tillägg till de tre ovanstående. Lagstiftningen för ekologisk produktion ändras och utvecklas fortlöpande. Därmed tillkommer ny lagstiftningstext ett antal gånger per år.

Arbetet med de Nationella riktlinjerna

Nationella riktlinjer för ekologisk produktion togs fram i en första version 2013, genom ett projekt finansierat av Jordbruksverket. Under 2017 förvaltades de nationella riktlinjerna gemensamt av LRF, KRAV och Ekologiska Lantbrukarna.

I åtgärdsplanen för ökad ekologisk produktion, konsumtion och export som Jordbruksverket tog fram med branschens hjälp och som blev klar i februari 2018, pekas Nationella Riktlinjer för ekologisk produktion ut som en viktig del för att få fram långsiktiga spelregler. Den som håller på med eller är intresserad av ekologisk produktion ska veta vad som gäller.

KRAV har tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna och LRF sökt och i oktober 2018 fått medel för att driva projektet under 2018, 2019, 2020 och 2021. Läs mer om projektet och dess olika delar på KRAVs hemsida: https://www.krav.se/nationellariktlinjer/

Vid en uppdatering av de Nationella riktlinjerna ses de över och regeländringar och nya tillämpningar som trätt i kraft förs in i riktlinjerna. Aktuell version publiceras på LRFs hemsida http://www.lrf.se/nationellariktlinjer.

Nationella riktlinjer är framtagen ur förordningarna för ekologisk produktion och svenska föreskrifter, och dels framtagen enligt processen för att ta fram nationella riktlinjer. Jordbruksverket och Livsmedelsverket har granskat riktlinjerna innan de publiceras. Du kan läsa mer om hur själva processen går till på KRAVs hemsida: https://www.krav.se/nationellariktlinjer/

Tidigare version av Nationella riktlinjer – version 6 – har tagits fram genom att utgå ifrån tidigare version, alltså version 5, av Nationella Riktlinjer, och ta in ändringar:

 • som gjorts i förordningarna (EG) nr 889/2008 och (EG) 1235/2008 sedan dess fram tills nu.
 • som gjorts i Statens jordbruksverks föreskrift (SJVFS 2015:29) om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion.
 • som gjorts i förvaltningslagen (2017:900).
 • som framkommit i (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.
 • som framkommit genom beslut på myndigheternas och kontrollorganens kalibreringsmöten under 2019-2020, om de varit entydiga.
 • Som framkommit genom entydiga beslut från Jordbruksverkets referensgrupp för ekologisk produktion, under 2019-2020.
 • Ett fåtal andra punkter där Jordbruksverket respektive Livsmedelsverket informerat om ändringar.
 • Ett fåtal andra korrigeringar som vi uppmärksammats på.