Arbetet med de Nationella riktlinjerna

Nationella riktlinjer för ekologisk produktion togs fram i en första version 2013, genom ett projekt finansierat av Jordbruksverket. Under 2017 förvaltades de nationella riktlinjerna gemensamt av LRF, KRAV och Ekologiska Lantbrukarna.

I åtgärdsplanen för ökad ekologisk produktion, konsumtion och export som Jordbruksverket tog fram med branschens hjälp och som blev klar i februari 2018, pekas Nationella Riktlinjer för ekologisk produktion ut som en viktig del för att få fram långsiktiga spelregler. Den som håller på med eller är intresserad av ekologisk produktion ska veta vad som gäller.

KRAV har tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna och LRF sökt och i oktober 2018 fått medel för att driva projektet under 2018, 2019, 2020, 2021 och med en förläning för 2022. Läs mer om projektet och dess olika delar på KRAVs hemsida: <a=href="https://www.krav.se/nationellariktlinjer/">https://www.krav.se/nationellariktlinjer/

Nationella riktlinjer är framtagen ur förordningarna för ekologisk produktion och svenska föreskrifter, och dels framtagen enligt processen för att ta fram nationella riktlinjer. Jordbruksverket och Livsmedelsverket har granskat riktlinjerna innan de publiceras. Du kan läsa mer om hur själva processen går till på KRAVs hemsida: https://www.krav.se/nationellariktlinjer/

Tidigare version av Nationella riktlinjer, version 6 och version 5, har tagits fram genom att utgå ifrån tidigare version, version 5, av Nationella Riktlinjer, och tog in ändringar:

• som gjorts i förordningarna (EG) nr 889/2008 och (EG) 1235/2008 sedan dess fram tills nu.
• som gjorts i Statens jordbruksverks föreskrift (SJVFS 2015:29) om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion.
• som gjorts i förvaltningslagen (2017:900).
• som framkommit i (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.
• som framkommit genom beslut på myndigheternas och kontrollorganens kalibreringsmöten under 2019-2020, om de varit entydiga.
• Som framkommit genom entydiga beslut från Jordbruksverkets referensgrupp för ekologisk produktion, under 2019-2020.
• Ett fåtal andra punkter där Jordbruksverket respektive Livsmedelsverket informerat om ändringar.
• Ett fåtal andra korrigeringar som vi uppmärksammats på.