Bilaga 11. Definitioner

Observera att bilagorna kan uppdateras och ändras. Du bör alltid stämma av bilagans giltighet genom att läsa den konsoliderade versionen av förordning (EG) 889/2008.

Nedan hittar du definitioner för hela nationella riktlinjerna för ekologisk produktion. I de fall det i lagstiftningen för ekologisk produktion hänvisas till andra regelverk för vissa begrepp, har definitionen tagits från dessa regelverk. Flera av definitionerna är språkligt modifierade jämfört med den som finns i lagstiftningen för att passa till det språk som används i de Nationella riktlinjerna. Den exakta lagstiftningstexten går att hitta genom referenserna.