6.1 Grundprinciper

I ekologisk djurhållning ska djurskyddsnivån vara hög och att hänsyn ska tas till artspecifika behov. Djurhållningen ska därför garantera att djurens utvecklingsmässiga, fysiologiska (kroppsliga) och etologiska (beteendemässiga) behov tillgodoses.

Djurhållningen ska stärka djurens immunförsvar och naturliga försvar mot sjukdomar. Det innebär att du som ekologisk biodlare så långt det är möjligt ska arbeta förebyggande för att undvika att bina blir sjuka.

Referens: 834/2007 art 5 h, l och 14.1 b ii