5.7.5 Utomhusmiljö och rastgård för fjäderfä

Ekologiska fjäderfän ska ha permanent tillgång till utevistelse under huvuddelen av dygnet när markbeskaffenhet och väder tillåter det, och om det inte finns myndighetsbeslut som tvingar djurhållarna att ha fjäderfä inomhus på grund av t.ex. aviär influensa, newcastlesjuka

m.m. Utevistelse ska erbjudas under minst en tredjedel av varje individs liv. Du måste anpassa antalet fjäderfä du har så att inte marken överbetas, förstörs eller att erosion eller föroreningar belastar marken till följd av fjäderfäna eller deras gödsel.

Referens: 834/2007 art 14.1 b iii och iv, 889/2008 art 14.5