1.2 Ekologisk produktion ska grunda sig på följande generella principer

 • Biologiska processer ska grunda sig på val av ekologiska system med användning av systeminterna, platsgivna förutsättningar och naturresurser. Förslagsvis genom att använda metoder
  • Som utnyttjar levande organismer och mekaniska produktionsmetoder.
  • Som är markrelaterade eller överensstämmer med principen om hållbart utnyttjande av fiskeresurser som inte använder GMO och produkter som framställs av eller med GMO med undantag av veterinärmedicinska läkemedel.
  • Som grundar sig på riskbedömning och i förekommande fall på användning av försiktighetsåtgärder och förebyggande åtgärder.
 • Begränsad användning av externa insatsvaror. När externa insatsvaror är nödvändiga ska de begränsas till
  • Insatsvaror från ekologisk produktion.
  • Naturliga eller naturligt härledda ämnen.
  • Mineralgödsel med låg löslighet.
 • Strikt begränsning av användningen av kemiskt framställda insatsvaror, dvs. att användning endast bör ske i undantagsfall då
  • Det inte finns några lämpliga hanteringsmetoder.
  • De externa insatsvaror som avses i punkten ovan inte finns tillgängliga på marknaden.
  • Användningen av de externa insatsvaror som avses i punkten ovan bidrar till oacceptabel miljöpåverkan.
 • Reglerna för ekologisk produktion kan, om så behövs, anpassas inom ramen för förordningarna, vad gäller hygien, regionala klimatskillnader, lokala förhållanden, utvecklingsstadier och särskild djurhållningspraxis.

Referens: 834/2007 art 4