5.1 Specifika principer

Utöver de generella principerna för ekologisk produktion i kapitel 1.2 ska ekologisk djurhållning grunda sig på följande specifika principer:

  • Djurens hälsa ska bevaras genom att stärka deras immunförsvar och genom att välja lämpliga raser och djurhållningsmetoder.
  • Djurhållningen ska vara platsanpassad och ha anknytning till växtodlingen.
  • Djurhållningen ska hålla en hög djurskyddsnivå som tar hänsyn till djurens artspecifika behov.
  • Produkter från ekologisk animalieproduktion skall komma från djur som sedan födseln eller kläckningen och under hela sitt liv har fötts upp på ekologiska anläggningar.
  • Raser skall väljas utifrån djurens möjlighet att anpassa sig till lokala förhållanden, deras livskraft och motståndskraft mot sjukdomar eller hälsoproblem.
  • Djuren ska ges ekologiskt foder. Tillsatta ämnen som inte kommer från jordbruket ska vara naturliga.
  • Djur ska erbjudas regelbunden motion och tillgång till utevistelse eller bete, och djurhållningen ska stärka djurens immunförsvar och naturliga försvar mot sjukdomar.
  • Uppfödning av djur med polyploidi som framkallats på konstgjord väg får inte förekomma.

Referens: 834/2007, art 5 e, g-m