3.5.8 Begränsningar i total mängd kväve från stallgödsel

Den totala mängd kväve som sprids genom stallgödsel inom jordbruksföretaget får inte överstiga 170 kg per hektar och år av utnyttjad åkerareal. Detta gränsvärde ska endast tillämpas för användningen av stallgödsel, torkad stallgödsel och torkad fjäderfägödsel, komposterad exkrementer från djur, inbegripet fjäderfägödsel, komposterad stallgödsel och flytande exkrementer från djur. Bestämmelser i svensk miljölagstiftning som rör växtnäring ska följas.

Referens: 889/2008 art 3.2

Svensk tillämpning

Mängden 170 kg kväve per hektar och år som får tillföras med ovannämnda gödsel ska ses som ett genomsnittsvärde för mängden kväve som tillförs den åkerareal som brukas inom företaget.

Information om växtnäringsinnehåll och eventuella spridningsvillkor finns på Jordbruksverkets hemsida.