5.17.1 Journalföring

Du ska föra journal över din djurhållning. Journalen ska ge en fullständig beskrivning av hur du sköter din besättning. De stalljournaler som Jordbruksverket godkänt räcker även för dokumentationen av ekologiska djur.

Det ska gå att utläsa nedanstående uppgifter ur journalen:

 • Insättning av djur
  När du sätter in djur noterar du varifrån djuren kommer och när de sattes in i besättningen, om djuren genomgått en omställningstid och i så fall datumen för den, djurens identitetsmärke och uppgifter om tidigare veterinärbehandling.
 • Djur som lämnar gården
  När djur lämnar gården noterar du ålder, antal, slaktvikt om djuren gått till slakt, identitetsmärken samt slutdestination för djuren.
 • Självdöda eller avlivade djur, samt andra förluster
  När djur dör eller avlivas noterar du detta och anledningen till förlusten. Förrymda eller saknade djur ska också noteras.
 • Foder och utfodring
  För foder och utfodring ska du ange vilken typ av foder du ger dina djur (inklusive eventuella tillsatser) och de olika råvarornas andel i foderstaten.
 • Utomhusvistelse
  Du ska redogöra för vilka tidsperioder dina djur vistas utomhus.
 • Bete
  Har du flera betesområden med olika produktionsplatsnummer du växlar mellan skriver du när växling sker.
 • Behandlingar
  Efter förebyggande av sjukdomar med läkemedel (t.ex. vaccinering) och behandling av sjukdomar ska du notera:
  • vilken dag behandling skett
  • vilken typ av produkt (t.ex. homeopatika, avmaskningsmedel, antibiotika) djuret fått
  • hur läkemedlet har getts (ex via foder, vatten, injektion mm.)
  • i vilken dos läkemedlet har getts
  • karenstiden innan du kan sälja djuret eller leverera mjölk som ekologisk
 • När det gäller behandling av sjuka djur ska du notera uppgifter om:
  • djurets diagnos
  • vad veterinären har ordinerat
  • verksamma farmakologiska ämnen i läkemedlet
  • karenstiden innan du kan sälja djuret eller leverera mjölk som ekologisk

Referens: 889/2008 art 76

Svensk tillämpning

Om du sparar slaktavräkningarna finns många av dessa uppgifter i dem och då behöver du inte skriva ned dem i journalen.

Förutom att spara faktura och/eller leveranssedel för inköpt foder så är det också bra om du sparar broschyrer, etiketter och annat märkmaterial från fodret.

Du uppfyller dessa krav genom att spara praktikjournalen eller förrättningsunderlaget från veterinären.