5.3.1 Ekologisk och konventionell djurproduktion

Huvudprincipen är att hela jordbruksföretaget ska drivas med ekologisk produktion. Ekologisk och konventionell djurproduktion med djur av samma art är inte tillåten på samma produktionsenhet.

Om samma företagare bedriver både ekologisk och konventionell djurproduktion på olika produktionsenheter i samma trakt (d.v.s. inom ett naturligt avgränsat område), ska både de konventionella och ekologiska produktionsenheterna genomgå kontroll. Det samma gäller om produktionsenheterna tillhör olika företag men där företagaren är verksam i de olika företagen.

Begreppet produktionsenhet omfattar alla tillgångar som används inom enheten så som produktionslokaler, skiften, betesmark, byggnader avsedda för djur, lagerlokaler för växter, växtprodukter, animalieprodukter, råvaror och alla andra insatsvaror som är relevanta för just den enheten.

Referens: 834/2007 art 11, 889/2008 art 2 f, 66.3 och 79

Svensk tillämpning

Produktionsenheter som tillhör olika företag och där företagaren är verksam i de olika företagen bör, förutom de ekonomiska skillnader som finns mellan de olika företagen, även drivas separat. T.ex. på ett sådant sätt som normalt kan finnas vid samarbeten eller mellan grannar. Ett exempel som är tillåtet är maskinsamverkan.