5.14.4 Märkning av får och getter

Lamm och killingar som går direkt från din besättning till slakteriet behöver inte märkas med öronbrickor som innehåller individnummer. Enligt de generella märkningsreglerna kan får och getter som ska slaktas före 12 månaders ålder i Sverige märkas med ett förenklat märkningssystem. Detta gäller även för svensk ekologisk produktion.

Referens: SJVFS 2007:14, 10 och 11 §§

Svensk tillämpning

Tänk på att du kan behöva individmärka lamm och killingar som behandlats med veterinärmedicinska läkemedel, så att du håller reda på karenstider och kan särskilja dessa djur från obehandlade djur.