3.3.2 Parallellodling – odling av snarlika sorter är inte tillåten

Du får inte bedriva parallellodling d.v.s. odla ”snarlika” sorter som är svåra att skilja från varandra, på ekologiska och konventionella produktionsenheter. Det betyder att samma gröda (art) inte får odlas på båda produktionsenheterna, om de inte är lätt åtskiljbara.

Referens: 834/2007 art 11

Svensk tillämpning

Det ska vara lätt att kunna se skillnad mellan det som odlas ekologiskt och det som odlas konventionellt även om man inte är fackman. I jordbruksproduktion ger, till skillnad från produktion av bearbetade livsmedel, förordningen endast stöd till rumslig uppdelning. Förordningen ger inte stöd för att odla ekologiska och konventionella kulturer i omgångar efter varandra på samma golvyta i växthus, även om odlingen sker i substrat i avgränsad bädd.

Exempel på sorter som inte kan odlas samtidigt på den ekologiska och konventionella enheten, på grund av att de är svåra att särskilja, är vårvete och höstvete, frön av raps och rybs, korn till mognad och korn som skördas grönt som foder, korn i renbestånd och korn med insådd. Genom att blanda in en annan gröda (minst 10 procent) i utsädet kan du underlätta särskiljning. Det innebär att du kan odla t.ex. korn med ärt respektive korn i renbestånd, gräs eller klöver i renbestånd respektive blandning klöver/gräsvall. Det behöver inte vara olika gräsarter i renbestånd och i blandning. Gräsvall i renbestånd (men med olika arter för ekologisk och konventionell produktionsenhet) ger dock inte tillräcklig åtskillnad.