3.9 Svampodling

Substrat för ekologisk svampodling, d.v.s. det material du får odla i, får endast innehålla följande:

  • Stallgödsel från ekologisk djurhållning.
  • Om stallgödsel från ekologisk odling inte är tillgänglig får stallgödsel från konventionell djurhållning som är tillåten i bilaga 1 användas. Högst 25 procent av substratets totala vikt före eventuell kompostering och tillsats av vatten får vara stallgödsel från konventionell djurhållning.
  • Andra produkter av jordbruksursprung (t.ex. halm) från ekologisk produktion.
  • Torv som inte är kemiskt behandlad.
  • Trä som inte är behandlat med kemiska produkter efter fällning.
  • Mineralprodukter som är tillåtna som gödsel- och jordförbättringsmedel enl. bilaga 1.
  • Vatten.
  • Jord.

Referens: 889/2008 art 6