10.4 Märkning av ytteremballage

Vid transport av ekologiska produkter till andra enheter, t.ex. annan parti- och/eller detaljhandel ska lämpliga förpackningar, behållare eller fordon vara förseglade på ett sådant sätt att innehållet inte kan bytas ut, utan att det blir tydligt att förpackningen öppnats eller skadats. Produkterna ska även vara försedda med en märkning, som tillsammans med alla övriga uppgifter måste uppfylla EU:s lagstiftning för ekologisk produktion, och ska innehålla följande:

  1. Namn och adress på företaget som producerat produkten, eller i förekommande fall på ägaren eller säljaren av produkten.
  2. Produktens benämning, eller i fråga om foderblandningar, en beskrivning av dessa, försedd med en hänvisning till ekologisk produktion.
  3. Namn och/eller kodnummer för det kontrollorgan eller den kontrollmyndighet som certifierat företaget (kan vara ett utländskt om produkten packats utomlands).
  4. Identifikationsmärkning för varupartiet, vilket gör det möjligt att koppla varupartiet till bokföringen. Normalt är det artikel- och batchnummer, men kan också vara hållbarhetsdatum (bäst före eller sista förbrukningsdag).

De uppgifter som ska lämnas enligt punkterna a–d kan också lämnas i ett följedokument om det dokumentet obestridligen kan kopplas till produktens förpackning, behållare eller fordon. Följedokumentet ska innehålla uppgifter om leverantören och/eller transportören.

För förpackningar som inte är ytteremballage utan utformas likt färdigförpackade varor är det frivilligt med EU-logon. Om logon ändå används ska även obligatorisk uppgift om ursprung och kontrollorganets kod finnas med.

Referens: 889/2008 art 24 och 31

 

När det gäller förpackningar som inte är ytteremballage kan det t.ex. var förpackningar som används vid transport och säljs mellan företag, till exempel från grossist till restaurang, business till business, så som när kaffepaket säljs av vendingföretag, där köparen fyller på kaffet i kaffemaskiner.