3.1 Specifika principer

Utöver de generella principerna för ekologisk produktion ska växtodlingen grunda sig på följande specifika principer:

  • Marklivet och jordens naturliga bördighet, jordens stabilitet och biologiska mångfald ska bevaras och förstärkas. Jordpackning och jorderosion ska förebyggas och motarbetas och växternas näring ska främst komma från markens ekosystem.
  • Användningen av energikällor som inte kan förnyas och insatsvaror som inte kommer från jordbruksföretaget ska minimeras.
  • Avfall och biprodukter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung ska återanvändas som insatsvara i växt- och djurproduktion.
  • Vid produktionsbeslut ska hänsyn tas till den lokala eller regionala ekologiska balansen.
  • Växtskydd ska säkerställas genom förebyggande åtgärder, så som att välja lämpliga arter och sorter som är motståndskraftiga mot skadegörare och sjukdomar, lämpligt växelbruk, mekaniska och fysiska metoder och genom att skydda skadegörares naturliga fiender.

Referens: 834/2007 art 5 a-d och f