3.5.4 Produkter med animaliskt ursprung

Dessa produkter och biprodukter av animaliskt ursprung får användas som gödselmedel i ekologisk produktion:

  • Blodmjöl, hovmjöl, hornmjöl, benmjöl med eller utan gelatin, fiskmjöl, köttmjöl, fjädermjöl, hårmjöl och chiquettemjöl (fäll-, päls- och hudmjöl), ull, päls och hår, mejeriprodukter och hydrolyserade proteiner.
  • Rötrester från biogasanläggning där animaliska biprodukter har utgjort en del av substratet.

Rötat matavfall med animaliskt ursprung från hushåll får användas efter kompostering eller anaerob fermentering för biogasproduktion under förutsättning att insamlingssystemet för matavfall är godkänt av Jordbruksverket. Ansökningsblankett för ansökan om godkännande av insamlingssystem för matavfall hittar du på Jordbruksverkets webbsida: https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/v24a.html

Dessutom krävs ett godkännande från Jordbruksverket för biogasanläggningar som hanterar animaliska biprodukter (läs mer om detta på Jordbruksverkets webbsida ”Produkter från djur” – ”Animaliska biprodukter” samt ”Anläggningar” – ”Biogasanläggningar”).

Det finns villkor för produktion och användning av dessa gödselmedel, se bilaga 1.

Referens: 889/2008 bilaga I, 1069/2009, 142/2011 art 10; SJVFS 2014:43, kap 2 §1