3.6.3 Krav på godkännande av växtskyddsmedel

Ett växtskyddsmedel är tillåtet att använda i ekologisk produktion om de ämnen som ingår i medlet är tillåtna att använda enligt bilaga 2. Växtskyddsmedlet måste dessutom vara godkänt av Kemikalieinspektionen (KemI). Jordbruksverket gör inget formellt godkännande av enskilda kommersiella produkter för användning i ekologisk produktion. De ingående substanserna måste vara tillåtna för användning i ekologisk produktion enligt bilaga 2.

Ett nytt system för ansökan och godkännande av arter av nematoder, insekter och spindeldjur (NIS) som bekämpningsmedel införs 2017.

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Kemikalier-och- miljogifter/Nematoder-insekter-och-spindeldjur-NIS-som-bekampningsmedel/

Referens: 889/2008 bilaga II, 1107/2009 art 4.1, Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel, Förordningen (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur (NIS) som bekämpningsmedel