3.5.3 Gödsel från industrijordbruk

I Sverige används för närvarande begreppet industrijordbruk för det engelska begreppet ”factory farming”, vilket används i EU:s förordningar. Det är dock inte fastställt i förordningarna vilken gödsel som ingår och det är därför upp till varje medlemsstat hur begreppet ska tillämpas. I Sverige tillämpar vi begreppet så att följande djurhållningssystem betraktas som industrijordbruk. Gödsel från dessa system får därför inte användas i ekologisk produktion.

  • Fjäderfä eller pälsdjur som hålls i bur, med undantag för kaniner i bur som inte hålls för pälsproduktion.
  • Slaktsvinsproduktion med mer än 50 slaktsvin i årlig produktion, med undantag för (a) slaktsvinsbesättningar som hålls på ströbädd i storboxsystem, eller (b) om det rör sig om egna djur som hålls på det egna jordbruksföretaget.
  • Specialiserad produktion av nötkreatur i spaltgolvsboxar, med undantag för (a) integrerad produktion av nötkreatur där ungdjur går på spalt, eller (b) om det rör sig om egna djur som hålls på det egna jordbruksföretaget.
  • Intensiv uppfödning av slaktfågel eller specialiserad slaktkycklingproduktion. Undantag görs för gödsel från avelshönor till slaktkycklingar (både från uppfödare och kläckäggsproducenter), eftersom slaktkycklingmödrarna hanteras på samma sätt som frigående värphöns, dvs. blir vaccinerade mot koccidios och inte utfodras med foder som innehåller koccidiostatika. Undantag görs också för besättningar med en beläggning på maximalt 21 kg/m2 och som genom dokumentation kan styrka att fodret är fritt från koccidiostatika. Exempel på detta kan vara free-range system.

Referens: 834/2007 art 16.5, 889/2008 art 3.1, 3.3 och bilaga I (villkor för användning av stallgödsel).