3.3.3 Undantag från kravet att odla olika sorter

Snarlika eller samma sorter får odlas i följande fall:

  • I produktionsenheter som delvis bedriver ekologisk produktion och delvis håller på att ställas om till ekologisk produktion och där produkterna hålls åtskilda.
  • Vid odling av fleråriga grödor (exempelvis frukt, bärbuskar, rabarber, vin och humle).
  • I forsknings- och utbildningssammanhang.
  • Vid produktion av utsäde och annat förökningsmaterial.
  • På betesmark som bara används till bete och aldrig kommer ifråga som åkermark t.ex. naturbetesmark, slåtterängar, skogsbeten, fäbodsbeten och alvarbeten.

När snarlika eller samma sorter odlas ställs också krav på följande kontrollåtgärder (förutom för bete, då inga villkor ställs):

  1. Om du odlar fleråriga grödor ska det finnas en omläggningsplan för den aktuella produktionen. Det innebär att du förbinder sig att snarast möjligt (under alla omständigheter senast inom fem år) påbörja omläggningen av den sista delen av arealerna i fråga.
  2. Lämpliga åtgärder har vidtagits för att garantera att produkterna från var och en av de aktuella enheterna hela tiden hålls åtskilda.
  3. Kontrollorganet har underrättats om skörden av var och en av de berörda produkterna minst 48 timmar i förväg.
  4. Omedelbart efter skörden ska du meddela kontrollorganet de exakta mängder som skördats på respektive enhet samt eventuella särskiljande egenskaper. Du ska intyga de åtgärder som gjorts för att garantera att produkterna hålls åtskilda.
  5. Omläggningsplanen och kontrollåtgärder har godkänts av Jordbruksverket. Detta godkännande ska bekräftas varje år då snarlika grödor odlas.

Kontrollåtgärderna enligt punkt 2 och 5 ovan, samt övriga kontrollåtgärder som är relevanta för parallellodlingen, ska dokumenteras av kontrollorganet och dokumentationen ska inlämnas tillsammans med en ansökan till Jordbruksverket. Om ansökan gäller fleråriga grödor ska även omställningsplanen bifogas ansökan. Ansökningsblankett finns på Jordbruksverkets webbsida: http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/v117a.html

Referens: 834/2007 art 17.1 d, 889/2008 art 40.1