3.5.5 Rötrester från biogasanläggningar

Gödselmedel som är tillåtna i ekologisk produktion och finns med i bilaga 1 får rötas och rötresterna får användas i ekologisk produktion men produkterna får inte komma från industrijordbruk, beskrivet i 3.5.3.

Referens: 889/2008 bilaga I

Svensk tillämpning

I biogasanläggningar behövs ofta stora mängder organiskt material. Det är därför i praktiken svårt att bygga anläggningar som enbart rötar gödsel eller annat material som tillåts i ekologisk produktion. Resultatet blir att den tillåtna gödseln under rötningen blandas med otillåten gödsel eller animaliska biprodukter från industrijordbruk. Trots det får den andel av rötresten som motsvarar de tillåtna gödselmedlen som ingår i blandningen användas i ekologisk produktion. Gödsel och jordförbättringsmedel som är tillåtna att använda beskrivs i 3.5.2.

Den andel rötrest som motsvarar de tillåtna gödselmedlen och ingår i en blandning av tillåten gödsel och otillåten gödsel eller animaliska biprodukter får användas i ekologisk produktion, men enbart under förutsättning att:

  • Rötresten kommer från anläggning för biogasproduktion, där också gödsel, vall eller annat organiskt material från ekologisk produktion eller produktion under omställning till ekologisk ingår till minst 5 procent på torrsubstansbasis. Beräkningen ska göras på det ingående materialets
  • Du ska dokumentera vilket material som ingår och det ska vara spårbart, men deolika materielen behöver inte särhållas.
  • Gödsel eller animaliska biprodukter från fjäderfä eller pälsdjur i bur inte ingår i blandningen

Vissa specifika tillsatser är betydelsefulla för biogasproduktion. Så länge EU-kommissionen inte har förtydligat vad som ska gälla, har Sverige bedömt vissa processhjälpmedel tillåtna att använda. Du hittar de aktuella processhjälpmedlen i listan ”Tillåtetbedömda insatsvaror i ekologisk produktion” som finns publicerad på lrf.se/nationellariktlinjer.