3.5.9 Spridningsavtal för gödsel från ekologisk djurhållning

Ekologisk djurproduktion förutsätts bygga på ett nära samband mellan produktionen och marken. Gödsel från ekologisk produktion får enbart användas inom ekologisk produktion, eller produktion under omställning. För närvarande måste du, för att få sprida överskottsgödsel från ekologisk djurhållning, ingå avtal med företag som har ekologisk produktion eller ställer om till ekologisk produktion.

Som överskottsgödsel räknas den mängd gödsel som överskrider kravet på högst 170 kg N/ha eller högst 22 kg P/ha (det som först är begränsande) räknat på den egna ekologiskt brukade arealen. Svenska bestämmelser om begränsningar i tillförseln av växtnäring ska följas. Tillförseln av fosfor är begränsad till maximalt 22 kg P/ha och år över en femårsperiod.

Referens: 834/2007, punkt 15 i ingressen, 889/2008 art 3.3 och 16, SJVFS 2004:62

 

Svensk tillämpning

Mängden 170 kg kväve per hektar och år som får tillföras ska ses som ett genomsnittsvärde för mängden totalkväve som tillförs den åkerareal som brukas inom företaget. Totalkväve är den totala mängden kväve av olika former som gödseln innehåller. 

För information om växtnäringsinnehåll och eventuella spridningsvillkor bör du för varje år kontakta leverantören för respektive gödselmedel. I listan över tillåtetbedömda insatsvaror i ekologisk produktion finns mer information om vilka produkter som är tillåtna att använda. Listan hittar du på: https://www.lrf.se/politikochpaverkan/marknad-och-mervarden/ekologiskt/nationella-riktlinjer-for-ekologisk-produktion/tillatetbedomda-insatsvaror-i-ekologisk-produktion/