3.5.1 Bördighet och organiskt material

Du ska bevara och öka jordens bördighet och biologiska aktivitet med hjälp av fleråriga växtföljder, inklusive baljväxter och andra gröngödselgrödor och genom tillförsel av stallgödsel eller organiskt material, båda företrädesvis komposterade, från ekologisk produktion.

Det är inget krav på vall i växtföljden, utan det viktiga är att du har en flerårig växtföljd som innehåller gröngödselgrödor.

Mineraliska kvävegödselmedel får inte användas. Du ska kunna visa att du bevarar eller ökar jordens bördighet och biologiska aktivitet och mängden organiskt material i jorden. Du ska också visa att du ökar jordens stabilitet och biologiska mångfald och hindrar jordpackning och jorderosion. Alla växtproduktionsmetoder som används på gården ska förebygga eller minimera påverkan på miljön.

Referens: 834/2007 art 5 a-d och 12 a-f