3.6.1 Generella regler för förebyggande åtgärder mot skadegörare

Användning av ogräsmedel är inte tillåtet. Skadedjur, sjukdomar eller ogräs som kan skada odlingen ska förhindras genom förebyggande åtgärder, t.ex. genom att:

  • Välja lämpliga arter och sorter som är resistenta mot skadegörare och sjukdomar.
  • Odla i lämplig växtföljd.
  • Tillämpa mekaniska metoder, exempelvis mekanisk ogräsbearbetning.
  • Gynna och sätta ut av växtskadegörarnas naturliga fiender.
  • Tillämpa fysiska metoder som termiska processer (t.ex. flamning och ångning).
  • Använda fällor eller fångstanordningar.

Referens: 834/2007 art 5 f och 12.1 g